لیست کلاس ها

شما لیست کلاس هایی که در حال حاضر در مرکز زبان فرانسه – تهران برگزار می شوند را مشاهده می کنید .
توضیح کلاس فشرده (intensif) : مدت دوره این کلاس ۵ هفته به مدت ۴۰ ساعت خواهد بود، در صورت تمایل به ادامه کلاس بعدی که ۵ هفته و به مدت ۴۰ ساعت می باشد و بلافاصله بعد از اتمام این ۵ هفته شروع خواهد شد، می‌‌توانید در آخرین جلسه کلاس از دوره اول به صورت حضوری اقدام به ثبت‌نام در کلاس بعدی نمایید.


Cours intensif A1.1 / Groupe1 یکشنبه,سه شنبه 17:50-14:00 10 06/10/2019 - 12/11/2019 12/11/2019 Cours d'automne 2019 - مبتدی
Cours intensif A1.1 / Groupe2 دوشنبه,چهارشنبه 12:50-09:00 10 09/10/2019 - 13/11/2019 13/11/2019 Cours d'automne 2019 5,000,000 مبتدی
Cours intensif A1.1 / Groupe4 دوشنبه,چهارشنبه 17:50-14:00 10 07/10/2019 - 11/11/2019 11/11/2019 Cours d'automne 2019 5,000,000 مبتدی
Français général (4 compétences) A1.1 / Groupe1 یکشنبه,سه شنبه 15:50-14:00 20 06/10/2019 - 17/12/2019 17/12/2019 Cours d'automne 2019 - مبتدی
Français général (4 compétences) A1.1 / Groupe2 چهارشنبه,شنبه 10:50-09:00 20 05/10/2019 - 18/12/2019 18/12/2019 Cours d'automne 2019 - مبتدی
Français général (4 compétences) A1.1 / Groupe3 دوشنبه,شنبه 17:50-16:00 20 05/10/2019 - 14/12/2019 16/12/2019 Cours d'automne 2019 - مبتدی
Français général (4 compétences) A1.1 / Groupe4 یکشنبه,سه شنبه 12:50-11:00 20 06/10/2019 - 17/12/2019 17/12/2019 Cours d'automne 2019 - مبتدی
Français général (4 compétences) A1.1 / Groupe5 یکشنبه,سه شنبه 15:50-14:00 20 06/10/2019 - 17/12/2019 17/12/2019 Cours d'automne 2019 - مبتدی
Français général (4 compétences) A1.1 / Groupe6 یکشنبه,سه شنبه 10:50-09:00 20 06/10/2019 - 17/12/2019 17/12/2019 Cours d'automne 2019 - مبتدی
Français général (4 compétences) A1.1 / Groupe7 یکشنبه 12:50-09:00 10 06/10/2019 - 15/12/2019 15/12/2019 Cours d'automne 2019 5,000,000 مبتدی
Français général (4 compétences) A1.1 / Groupe8 یکشنبه,سه شنبه 10:50-09:00 20 06/10/2019 - 17/12/2019 17/12/2019 Cours d'automne 2019 5,000,000 مبتدی
super-intensif A1-1 super intensif / Groupe1 یکشنبه,دوشنبه,سه شنبه,چهارشنبه,پنجشنبه 12:00-09:00 20 13/10/2019 - 12/11/2019 12/11/2019 Super - Intensif Octobre - Novembre 2019 - مبتدی
ENVIRONNEMENT A1.2 Environnement / Groupe1 دوشنبه,چهارشنبه 15:50-14:00 20 26/08/2019 - 30/10/2019 30/10/2019 Environnement août-novembre 2019 - عادی
Cours intensif A1.2 / Groupe1 چهارشنبه,شنبه 12:50-09:00 10 05/10/2019 - 13/11/2019 13/11/2019 Cours d'automne 2019 - عادی
Cours intensif A1.2 / Groupe2 یکشنبه,سه شنبه 12:50-09:00 10 06/10/2019 - 12/11/2019 12/11/2019 Cours d'automne 2019 - عادی
Cours intensif A1.2 / Groupe3 یکشنبه,سه شنبه 12:50-09:00 10 06/10/2019 - 12/11/2019 12/11/2019 Cours d'automne 2019 - عادی
Français général (4 compétences) A1.2 / Groupe1 چهارشنبه,شنبه 12:50-11:00 20 05/10/2019 - 18/12/2019 18/12/2019 Cours d'automne 2019 - عادی
Français général (4 compétences) A1.2 / Groupe2 یکشنبه,سه شنبه 15:50-14:00 20 06/10/2019 - 17/12/2019 17/12/2019 Cours d'automne 2019 - عادی
Français général (4 compétences) A1.2 / Groupe4 دوشنبه,شنبه 15:50-14:00 20 05/10/2019 - 14/12/2019 16/12/2019 Cours d'automne 2019 - عادی
Français général (4 compétences) A1.2 / Groupe5 جمعه 17:50-14:00 10 11/10/2019 - 20/12/2019 20/12/2019 Cours d'automne 2019 - عادی
Français général (4 compétences) A1.2 / Groupe6 سه شنبه 12:50-09:00 10 08/10/2019 - 17/12/2019 17/12/2019 Cours d'automne 2019 - عادی
Français général (4 compétences) A1.2 / Groupe7 یکشنبه,سه شنبه 15:50-14:00 20 06/10/2019 - 17/12/2019 17/12/2019 Cours d'automne 2019 - عادی
Français général (4 compétences) A1.2 / Groupe8 یکشنبه,سه شنبه 10:50-09:00 20 06/10/2019 - 17/12/2019 17/12/2019 Cours d'automne 2019 - عادی
Français général (4 compétences) A1.2 / Groupe9 چهارشنبه 12:50-09:00 10 09/10/2019 - 18/12/2019 18/12/2019 Cours d'automne 2019 - عادی
Français général (4 compétences) A1.2 / Groupe10 یکشنبه,سه شنبه 12:50-11:00 20 06/10/2019 - 17/12/2019 17/12/2019 Cours d'automne 2019 - عادی
Français général (4 compétences) A1.2 / Groupe11 یکشنبه,سه شنبه 17:50-16:00 20 06/10/2019 - 17/12/2019 17/12/2019 Cours d'automne 2019 - عادی
Français général (4 compétences) A1.3 / Groupe1 چهارشنبه 12:50-09:00 10 09/10/2019 - 18/12/2019 18/12/2019 Cours d'automne 2019 - عادی
Français général (4 compétences) A1.3 / Groupe2 دوشنبه 19:50-16:00 10 07/10/2019 - 09/12/2019 16/12/2019 Cours d'automne 2019 - عادی
Français général (4 compétences) A1.3 / Groupe3 یکشنبه,سه شنبه 19:50-18:00 20 06/10/2019 - 17/12/2019 17/12/2019 Cours d'automne 2019 - عادی
Français général (4 compétences) A1.3 / Groupe5 یکشنبه,سه شنبه 10:50-09:00 20 06/10/2019 - 17/12/2019 17/12/2019 Cours d'automne 2019 - عادی
Français général (4 compétences) A1.3 / Groupe6 چهارشنبه 17:50-14:00 10 09/10/2019 - 18/12/2019 18/12/2019 Cours d'automne 2019 - عادی
Français général (4 compétences) A1.3 / Groupe7 دوشنبه 12:50-09:00 10 07/10/2019 - 09/12/2019 16/12/2019 Cours d'automne 2019 - عادی
Atelier : Apprendre le français avec TV5 Monde A2 / Groupe1 دوشنبه 14:50-13:00 10 07/10/2019 - 09/12/2019 09/12/2019 Cours d'automne 2019 - عادی
Atelier de Conversation 1: communiquer dans la vie quotidienne A2 / Groupe1 دوشنبه 15:50-14:00 10 07/10/2019 - 09/12/2019 16/12/2019 Cours d'automne 2019 - عادی
Atelier de Conversation 1: communiquer dans la vie quotidienne A2 / Groupe3 دوشنبه 17:50-16:00 10 07/10/2019 - 09/12/2019 16/12/2019 Cours d'automne 2019 - عادی
Cours intensif A2.1 / Groupe1 دوشنبه,شنبه 19:50-16:00 10 05/10/2019 - 09/11/2019 09/11/2019 Cours d'automne 2019 - عادی
Français général (4 compétences) A2.1 / Groupe1 یکشنبه,سه شنبه 15:50-14:00 20 06/10/2019 - 17/12/2019 17/12/2019 Cours d'automne 2019 - عادی
Français général (4 compétences) A2.1 / Groupe2 دوشنبه,شنبه 19:50-18:00 20 05/10/2019 - 14/12/2019 16/12/2019 Cours d'automne 2019 - عادی
Français général (4 compétences) A2.1 / Groupe3 پنجشنبه 12:50-09:00 10 10/10/2019 - 12/12/2019 19/12/2019 Cours d'automne 2019 - عادی
Français général (4 compétences) A2.1 / Groupe5 چهارشنبه 12:50-09:00 10 09/10/2019 - 18/12/2019 18/12/2019 Cours d'automne 2019 - عادی
Français général (4 compétences) A2.1 / Groupe6 جمعه 12:50-09:00 10 11/10/2019 - 20/12/2019 20/12/2019 Cours d'automne 2019 - عادی
Français général (4 compétences) A2.1 / Groupe7 چهارشنبه 19:50-16:00 10 09/10/2019 - 18/12/2019 18/12/2019 Cours d'automne 2019 - عادی
Français général (4 compétences) A2.1 / Groupe8 دوشنبه,چهارشنبه 12:50-11:00 20 07/10/2019 - 16/12/2019 18/12/2019 Cours d'automne 2019 - عادی
Français général (4 compétences) A2.2 / Groupe1 یکشنبه,سه شنبه 15:50-14:00 20 06/10/2019 - 17/12/2019 17/12/2019 Cours d'automne 2019 5,000,000 عادی
Français général (4 compétences) A2.2 / Groupe3 دوشنبه 19:50-16:00 10 07/10/2019 - 09/12/2019 09/12/2019 Cours d'automne 2019 - عادی
Français général (4 compétences) A2.2 / Groupe4 یکشنبه,سه شنبه 12:50-11:00 20 06/10/2019 - 17/12/2019 17/12/2019 Cours d'automne 2019 - عادی
Français général (4 compétences) A2.2 / Groupe6 جمعه 12:50-09:00 10 11/10/2019 - 20/12/2019 20/12/2019 Cours d'automne 2019 - عادی
Français général (4 compétences) A2.2 / Groupe7 پنجشنبه 17:50-14:00 10 10/10/2019 - 12/12/2019 19/12/2019 Cours d'automne 2019 - عادی
Français général (4 compétences) A2.2 / Groupe9 شنبه 19:50-16:00 10 05/10/2019 - 14/12/2019 14/12/2019 Cours d'automne 2019 - عادی
Français général (4 compétences) A2.2 / Groupe10 چهارشنبه 19:50-16:00 10 09/10/2019 - 18/12/2019 18/12/2019 Cours d'automne 2019 - عادی
Français général (4 compétences) A2.2 / Groupe11 دوشنبه,چهارشنبه 19:50-18:00 20 07/10/2019 - 16/12/2019 18/12/2019 Cours d'automne 2019 - عادی
Cours intensif A2.3 / Groupe1 یکشنبه,سه شنبه 12:50-09:00 10 06/10/2019 - 12/11/2019 12/11/2019 Cours d'automne 2019 - عادی
Cours intensif A2.3 / Groupe2 یکشنبه,سه شنبه 12:50-09:00 10 06/10/2019 - 12/11/2019 12/11/2019 Cours d'automne 2019 5,000,000 عادی
Français général (4 compétences) A2.3 / Groupe2 یکشنبه,سه شنبه 12:50-11:00 20 06/10/2019 - 17/12/2019 17/12/2019 Cours d'automne 2019 5,000,000 عادی
Français général (4 compétences) A2.3 / Groupe3 دوشنبه 12:50-09:00 10 07/10/2019 - 09/12/2019 16/12/2019 Cours d'automne 2019 5,000,000 عادی
Français général (4 compétences) A2.3 / Groupe4 شنبه 19:50-16:00 10 05/10/2019 - 14/12/2019 14/12/2019 Cours d'automne 2019 - عادی
Français général (4 compétences) A2.3 / Groupe5 یکشنبه 12:50-09:00 10 06/10/2019 - 15/12/2019 15/12/2019 Cours d'automne 2019 - عادی
Français général (4 compétences) A2.3 / Groupe6 دوشنبه 19:50-16:00 10 07/10/2019 - 09/12/2019 16/12/2019 Cours d'automne 2019 - عادی
Français général (4 compétences) A2.3 / Groupe7 چهارشنبه 19:50-16:00 10 09/10/2019 - 18/12/2019 18/12/2019 Cours d'automne 2019 - عادی
Français général (4 compétences) A2.4 / Groupe1 چهارشنبه 12:50-09:00 10 09/10/2019 - 18/12/2019 18/12/2019 Cours d'automne 2019 - عادی
Français général (4 compétences) A2.4 / Groupe2 چهارشنبه 19:50-16:00 10 09/10/2019 - 18/12/2019 18/12/2019 Cours d'automne 2019 5,000,000 عادی
Français général (4 compétences) A2.4 / Groupe3 پنجشنبه 12:50-09:00 10 10/10/2019 - 12/12/2019 19/12/2019 Cours d'automne 2019 - عادی
Français général (4 compétences) A2.4 / Groupe4 یکشنبه 19:50-16:00 10 06/10/2019 - 15/12/2019 15/12/2019 Cours d'automne 2019 - عادی
Atelier de conversation 2 : communiquer avec aisance dans la vie quotidienne B1 / Groupe2 چهارشنبه 12:50-11:00 10 09/10/2019 - 18/12/2019 18/12/2019 Cours d'automne 2019 - عادی
Atelier de conversation 2 : communiquer avec aisance dans la vie quotidienne B1 / Groupe3 دوشنبه 19:50-18:00 10 07/10/2019 - 09/12/2019 16/12/2019 Cours d'automne 2019 - عادی
Atelier de conversation 2 : communiquer avec aisance dans la vie quotidienne B1 / Groupe4 دوشنبه 15:50-14:00 10 07/10/2019 - 09/12/2019 16/12/2019 Cours d'automne 2019 2,850,000 عادی
Cours intensif B1.1 / Groupe1 یکشنبه,سه شنبه 12:50-09:00 10 06/10/2019 - 12/11/2019 12/11/2019 Cours d'automne 2019 - عادی
Français général (4 compétences) B1.1 / Groupe1 چهارشنبه 12:50-09:00 10 09/10/2019 - 18/12/2019 18/12/2019 Cours d'automne 2019 - عادی
Français général (4 compétences) B1.1 / Groupe3 دوشنبه 19:50-16:00 10 07/10/2019 - 09/12/2019 16/12/2019 Cours d'automne 2019 - عادی
Français général (4 compétences) B1.1 / Groupe4 شنبه 12:50-09:00 10 05/10/2019 - 14/12/2019 14/12/2019 Cours d'automne 2019 - عادی
Français général (4 compétences) B1.1 / Groupe5 جمعه 12:50-09:00 10 11/10/2019 - 20/12/2019 20/12/2019 Cours d'automne 2019 - عادی
Français général (4 compétences) B1.1 / Groupe7 سه شنبه 12:50-09:00 10 08/10/2019 - 17/12/2019 17/12/2019 Cours d'automne 2019 - عادی
Français général (4 compétences) B1.1 / Groupe8 یکشنبه 17:50-14:00 10 06/10/2019 - 15/12/2019 15/12/2019 Cours d'automne 2019 - عادی
Français général (4 compétences) B1.1 / Groupe9 دوشنبه 19:50-16:00 10 07/10/2019 - 09/12/2019 10/12/2019 Cours d'automne 2019 - عادی
Cours intensif B1.2 / Groupe1 یکشنبه,سه شنبه 19:50-16:00 10 06/10/2019 - 12/11/2019 12/11/2019 Cours d'automne 2019 - عادی
Français général (4 compétences) B1.2 / Groupe1 جمعه 12:50-09:00 10 11/10/2019 - 20/12/2019 20/12/2019 Cours d'automne 2019 5,000,000 عادی
Français général (4 compétences) B1.2 / Groupe2 شنبه 12:50-09:00 10 05/10/2019 - 14/12/2019 14/12/2019 Cours d'automne 2019 5,000,000 عادی
Français général (4 compétences) B1.2 / Groupe4 دوشنبه,شنبه 15:50-14:00 20 05/10/2019 - 14/12/2019 14/12/2019 Cours d'automne 2019 - عادی
Français général (4 compétences) B1.3 / Groupe1 پنجشنبه 17:50-14:00 10 10/10/2019 - 12/12/2019 19/12/2019 Cours d'automne 2019 - عادی
Français général (4 compétences) B1.3 / Groupe3 دوشنبه 12:50-09:00 10 07/10/2019 - 09/12/2019 16/12/2019 Cours d'automne 2019 - عادی
Français général (4 compétences) B1.3 / Groupe4 چهارشنبه 12:50-09:00 10 09/10/2019 - 18/12/2019 18/12/2019 Cours d'automne 2019 - عادی
Français général (4 compétences) B1.4 / Groupe1 چهارشنبه 12:50-09:00 10 09/10/2019 - 18/12/2019 18/12/2019 Cours d'automne 2019 - عادی
Français général (4 compétences) B1.4 / Groupe2 چهارشنبه 19:50-16:00 10 09/10/2019 - 18/12/2019 18/12/2019 Cours d'automne 2019 - عادی
Français général (4 compétences) B1.4 / Groupe3 پنجشنبه 12:50-09:00 10 10/10/2019 - 12/12/2019 19/12/2019 Cours d'automne 2019 - عادی
Français général (4 compétences) B1.4 / Groupe4 دوشنبه 17:50-14:00 10 07/10/2019 - 09/12/2019 16/12/2019 Cours d'automne 2019 - عادی
Atelier de Conversation / disucter et débattre B2 / Groupe2 یکشنبه 12:50-11:00 10 06/10/2019 - 15/12/2019 15/12/2019 Cours d'automne 2019 - عادی
Atelier de Conversation / disucter et débattre B2 / Groupe3 شنبه 19:50-18:00 10 05/10/2019 - 14/12/2019 14/12/2019 Cours d'automne 2019 - عادی
Atelier de Conversation / disucter et débattre B2 / Groupe4 چهارشنبه 19:50-16:00 5 09/10/2019 - 13/11/2019 13/11/2019 Cours d'automne 2019 - عادی
Cours intensif B2.1 / Groupe3 یکشنبه,سه شنبه 17:50-14:00 10 06/10/2019 - 12/11/2019 12/11/2019 Cours d'automne 2019 - عادی
Cours intensif B2.1 / Groupe4 یکشنبه,دوشنبه,سه شنبه,چهارشنبه 18:50-17:00 20 13/10/2019 - 19/11/2019 19/11/2019 Cours d'automne 2019 0 عادی
Français général (4 compétences) B2.1 / Groupe1 جمعه 12:50-09:00 10 11/10/2019 - 20/12/2019 20/12/2019 Cours d'automne 2019 - عادی
Français général (4 compétences) B2.1 / Groupe2 سه شنبه 12:50-09:00 10 08/10/2019 - 17/12/2019 17/12/2019 Cours d'automne 2019 - عادی
Français général (4 compétences) B2.1 / Groupe4 دوشنبه 19:50-16:00 10 07/10/2019 - 09/12/2019 16/12/2019 Cours d'automne 2019 - عادی
Français général (4 compétences) B2.2 / Groupe1 پنجشنبه 17:50-14:00 10 10/10/2019 - 12/12/2019 19/12/2019 Cours d'automne 2019 - عادی
Français général (4 compétences) B2.2 / Groupe2 جمعه 12:50-09:00 10 11/10/2019 - 20/12/2019 20/12/2019 Cours d'automne 2019 5,000,000 عادی
Cours intensif B2.3 / Groupe1 یکشنبه,سه شنبه 19:50-16:00 10 06/10/2019 - 12/11/2019 12/11/2019 Cours d'automne 2019 - عادی
Français général (4 compétences) B2.3 / Groupe1 پنجشنبه 12:50-09:00 10 10/10/2019 - 12/12/2019 19/12/2019 Cours d'automne 2019 - عادی
Français général (4 compétences) B2.5 / Groupe1 جمعه 12:50-09:00 10 11/10/2019 - 20/12/2019 20/12/2019 Cours d'automne 2019 - عادی
Français général (4 compétences) B2.5 / Groupe2 پنجشنبه 17:50-14:00 10 10/10/2019 - 12/12/2019 12/12/2019 Cours d'automne 2019 5,000,000 عادی
Français général (4 compétences) B2.8 / Groupe1 پنجشنبه 12:50-09:00 10 10/10/2019 - 12/12/2019 19/12/2019 Cours d'automne 2019 - عادی
Français général (4 compétences) B2.9 / Groupe1 پنجشنبه 17:50-14:00 10 10/10/2019 - 12/12/2019 19/12/2019 Cours d'automne 2019 5,000,000 عادی
super-intensif A1-2 super intensif / Groupe2 یکشنبه,دوشنبه,سه شنبه,چهارشنبه,پنجشنبه 20:00-17:00 20 13/10/2019 - 12/11/2019 12/11/2019 Super - Intensif Octobre - Novembre 2019 0 عادی
super-intensif A2-2 super intensif / Groupe1 یکشنبه,دوشنبه,سه شنبه,چهارشنبه,پنجشنبه 16:00-13:00 20 13/10/2019 - 12/11/2019 12/11/2019 Super - Intensif Octobre - Novembre 2019 0 عادی
super-intensif B1-1 super intensif / Groupe1 یکشنبه,دوشنبه,سه شنبه,چهارشنبه,پنجشنبه 16:00-13:00 20 13/10/2019 - 12/11/2019 12/11/2019 Super - Intensif Octobre - Novembre 2019 0 عادی
super-intensif A1-2 super intensif / Groupe1 یکشنبه,دوشنبه,سه شنبه,چهارشنبه,پنجشنبه 12:00-09:00 20 14/10/2019 - 13/11/2019 13/11/2019 Super - Intensif Octobre - Novembre II 2019 0 عادی
IFRI A2.1 A2.1 / Groupe1 سه شنبه 10:50-09:00 20 05/11/2019 - 17/03/2020 17/03/2020 IFRI A2.1 2019 0 عادی